Celami Fundacji są:

1. działalność oświatowo-kulturalna, szczególnie w zakresie wspierania talentu, promocji i pomocy w rozwoju kariery dzieci oraz młodzieży uzdolnionych muzycznie i artystycznie, a także dorosłych artystów oraz muzyków;
2. wspieranie kultury w Polsce i na świecie;
3. wspieranie i niesienie pomocy zmierzającej do rozwoju intelektualnego, kulturalnego i zawodowego dzieci i młodzieży;
4. wspieranie wszystkich dziedzin sztuki i wszelkiej działalności kulturalnej;
5. wspieranie działań na rzecz pokonywania barier społecznych i integracji osób niepełnosprawnych;
6. szkolenie i doskonalenie kadry animatorów i twórców dla instytucji kultury, oświaty i organizacji pozarządowych;
7. zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa;
8. integracja różnorodnych środowisk lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych na rzecz wzajemnego wsparcia, wymiany doświadczeń i twórczych prezentacji, w szczególności na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i w obrębie krajów Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
9. wspieranie i inicjowanie przedsięwzięć mających na celu wzrost świadomości dziedzictwa kulturowego w Polsce, Unii Europejskiej i na świecie;
10. rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
11. wspieranie twórców i tworzenie warunków rozwoju twórczości młodego pokolenia, zarówno profesjonalnych jak i amatorów;
12. pobudzanie twórczego ruchu w środowiskach nieprofesjonalnych twórców kultury;
13. wspieranie inicjatyw lokalnych służących powstawaniu sztuki i kultury;
14. promocja i popularyzacja nowych zjawisk i idei w kulturze;
15. promocja młodych talentów;
16. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
17. działalność wspomagająca rozwój innowacyjności oraz rozpowszechniania i wdrażania nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
18. działalność charytatywna polegająca na wsparciu merytorycznym i finansowym osób potrzebujących;
19. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
20. promocja i organizacja wolontariatu, jeżeli działalność ta będzie dotyczyć działań na rzecz realizacji celów Fundacji;
21. działania na rzecz pogłębiania integracji europejskiej;
22. promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą.

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

1. prowadzenie akcji informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych;
2. budowanie świadomości kulturalnej obywateli;
3. budowanie świadomości społecznej obywateli;
4. działalność wydawniczą;
5. działalność badawczo-rozwojową, w tym przeprowadzanie badań podstawowych, przemysłowych i rozwojowych;
6. badanie rynku i opinii publicznej w tym przeprowadzanie ankiet, testów i innych;
7. produkcje audiowizualne, w tym filmów, programów, audycji radiowych i telewizyjnych;
8. dystrybucję filmów, programów, audycji radiowych i telewizyjnych;
9. produkcję i dystrybucję gier komputerowych;
10. produkcję i dystrybucję oprogramowania;
11. organizowanie akcji promocyjnych młodych talentów;
12. aktywowanie społeczne osób wykluczonych ze względu na wiek, stan zdrowia; pochodzenie;
13. organizowanie konferencji, spotkań, publikacji, działań promocyjnych i informacyjnych, wydawnictw, kampanii informacyjnych i społecznych;
14. współpracę z wszelkimi instytucjami, podmiotami, których cele działania są zbieżne z celami Fundacji; współpraca może mieć w szczególności charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub pełnego finansowania przedsięwzięcia, a także pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł;
15. organizowanie programów edukacyjnych instytucjom edukacyjnym oraz pozarządowym, realizującym cele zbliżone do celów Fundacji;
16. organizowanie zbiórek publicznych;
17. szeroko rozumiane doradztwo;
18. uczestnictwo w krajowych i zagranicznych imprezach promujących realizację celów zbieżnych z celami Fundacji;
19. organizowanie programów wspierających inicjatywy lokalne i regionalne w zakresie celów Fundacji;
20. organizowanie i prowadzenie badań naukowych;
21. prowadzenie poradnictwa obywatelskiego w postaci niezależnych usług wspierających obywateli w zakresie działań związanych z korzystaniem z nowoczesnych rozwiązań technicznych;
22. działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą;
23. współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji;
24. organizowanie recitali;
25. wystawianie spektakli;
26. organizowanie koncertów;
27. współtworzenie projektów z zakresu sztuki;
28. podejmowanie wszelkich innych działań umożliwiających zgodną z prawem realizację celów fundacji.
29. promowanie młodych twórców w kraju i za granicą;
30. organizowanie i udział w imprezach promujących artystów, zwłaszcza muzyków;
31. organizację festiwalu młodych talentów;
32. organizowanie koncertów, występów, wystaw, wernisaży prac młodych twórców w kraju i za granicą;
33. propagowanie rozwoju edukacji artystycznej w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, zwłaszcza w zakresie edukacji muzycznej;
34. fundowanie stypendiów, zwłaszcza uzdolnionym dzieciom i młodzieży z rodzin najbiedniejszych;
35. prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych.